Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2013] Bezdomność, do widzenia!

Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wpisuje się w działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Projektodawcą i beneficjentem systemowym jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie do 2013 standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku bierze udział w Pilotażowym wdrażaniu standardów usług w zakresie bezdomności i testowaniu modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, które zostały wypracowane w projekcie w Zadaniu Nr 4: „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi (GSWB)”.

Partnerami Ośrodka jest Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” oraz Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” w ramach Gdańskiego Partnerstwa Lokalnego. Celem gdańskiego Pilotażowego wdrażania jest przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB na terenie Gminy Miasta Gdańska w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.: standardu mieszkalnictwa i pomocy doraźnej (mieszkania wspierane), standardu pracy socjalnej (asystentura) oraz partnerstw lokalnych (międzyresortowa organizacja systemu wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością).

Adresatem działań jest trzydzieści bezdomnych osób i rodzin, w tym dziesięć środowisk z dziećmi, które zostaną objęte wsparciem asystentów podczas pobytu w dwudziestu mieszkaniach treningowych. Cztery mieszkania będą pochodzić z zasobów mieszkaniowych Miasta, a szesnaście zostanie wynajętych od prywatnych właścicieli. Proces usamodzielniania uczestników Pilotażowego wdrażania zostanie dodatkowo wzmocniony przez terapeutów i trenerów w ramach Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT).

Wartość projektu wynosi: 997 900,00 zł.

Loga Kapitał Ludzki i UE Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie projektu – usamodzielnienia

W ramach projektu utworzono 20 mieszkań wspieranych, z czego 4 mieszkania pochodziły z gminnego zasobu komunalnego, natomiast 16 zostało wynajętych od prywatnych właścicieli. W mieszkaniach tych umieszczono 31 środowisk rodzinnych, z czego 11 to rodziny wieloosobowe, natomiast 20 to środowiska jednoosobowe (głównie samotni mężczyźni).

Pobyt w mieszkaniach wspieranych realizowany był w ramach Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności. Osoby bezdomne miały zapewniony bezpłatny pobyt przez 6 miesięcy, a po tym okresie zaczynały partycypować w kosztach utrzymania, przyjmując na siebie stopniowo obowiązki i uzyskując niezależność. Pomimo tego, że osoby te posiadały dochód, były objęte działaniami aktywizującymi podczas pobytu w placówkach dla bezdomnych, a więc były wstępnie przygotowane do procesu usamodzielnienia, wymagały wsparcia kogoś, kto pomoże im obrać właściwy kierunek drogi życiowej. Osoby te zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego, asystentów i terapeutów, którzy towarzyszyli swoim podopiecznym na każdym etapie realizacji projektu, motywowali ich i wspierali w drodze ku samodzielności. Wachlarz wsparcia od początku był bardzo szeroki – od nauki gospodarowania budżetem domowym, po wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, współpracę ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z rodzin biorących udział w projekcie.

Projekt zakończył się dużym sukcesem. Z 31 środowisk rodzinnych biorących udział w pilotażu, jedynie 2 środowiska wróciły do placówki dla osób bezdomnych. 22 środowiska usamodzielniły się i zamieszkały w wynajętych mieszkaniach lub powróciły do rodzin, 1 rodzina otrzymała mieszkanie socjalne (20 innych środowisk rodzinnych złożyło wniosek o przydział mieszkania socjalnego), natomiast 7 środowisk rodzinnych kontynuowało pobyt w 4 mieszkaniach wspieranych, utworzonych w ramach projektu.