Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2013] Aktywni w sieci

Projekt  w trakcie utrzymania. Nadal obsługiwani są beneficjenci, którym przyznana została pomoc w trakcie realizacji projektu. Nowe wnioski nie są już przyjmowane.

Projekt „Aktywni w sieci” ma na celu przeciwdziałanie jednemu z najbardziej dotkliwych wykluczeń społecznych obecnych czasów, jakim stało się wykluczenie cyfrowe. Projekt stanowi realną odpowiedź na problem wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gdańska. Poprzez działanie gdańskiego MOPR, osoby oraz rodziny borykające się z trudnościami materialnymi w codziennym życiu, głównie beneficjenci pomocy społecznej, otrzymają dostęp do nieograniczonych możliwości globalnej sieci.

Osoby, które biorą udział w projekcie, zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera oraz najpopularniejszych aplikacji informatycznych, a także obsługi poczty e-mail, serwisów społecznościowych, czy też wykorzystania szerokich możliwości, jakie daje w codziennym życiu Internet, np. poszukiwanie pracy, wsparcie w edukacji, czy, w przypadku osób niepełnosprawnych – zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród osób z terenu Miasta Gdańska zagrożonych takim wykluczeniem.

 Cele szczegółowe:

  • zapewnienie dostępu do Internetu 30 gospodarstwom domowym,
  • zapewnienie dostępu do Internetu uczestnikom /mieszkańcom z wybranych 6 placówek będących w systemie pomocy społecznej (dzienny dom pomocy, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
  • wzrost wiedzy nt. zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gdańska.

Projekt „Aktywni w sieci” jest realizowany w latach 2011 – 2013 w ramach Priorytetu 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu wynosi 346 983,00 zł w tym wartość dofinansowania: 290 685,55 zł.

aktywni w sieci - logotypy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Zobacz również:
Konferencja „Aktywni w sieci”