Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2016] Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Projekt pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” jest pierwszym projektem, w ramach którego zostanie wypracowany innowacyjny model działania. Innowacyjność Gdańskiego Modelu polega na wypracowaniu w ramach projektu koncepcji deinstytucjonalizacji, czyli budowania wieloaspektowego wsparcia środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Gdańska. Stworzenie systemu połączeń i współpracy międzyresortowej obejmującej przede wszystkim pomoc społeczną, resort zdrowia, system edukacji, mieszkalnictwo i instytucje z obszaru rynku pracy. Gdański Model będzie charakteryzował się kompleksowością podejścia do planowania i realizacji usług społecznych, w których potrzeby osoby zdrowiejącej są w centrum uwagi.

Cel Projektu

Celem Projektu jest poprawa jakości działań ukierunkowanych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez opracowanie modelu innowacyjnego (wraz z jego konsultacjami), który będzie gotowy do testowania i wdrożenia w kolejnym konkursie (konkursie II etapu) oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania i wdrożenia opracowanego modelu na terenie Miasta Gdańska.

Adresaci Projektu

Adresatami tworzonego modelu są nie tylko osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, wymagające wsparcia w codziennym życiu, pacjenci wielokrotnie hospitalizowani, osoby młode dorosłe z trudnościami na rynku pracy (zwłaszcza nierealizujące obowiązku edukacyjnego, niepracujące, nieszkolące się), osoby pobierające zasiłki rehabilitacyjne, czy oczekujące na miejsce w Domach Pomocy Społecznej, ale także ich rodziny i najbliższe otoczenie oraz instytucje/organizacje wykorzystujące wypracowany model w swojej pracy.

Gdański model jest odpowiedzią m.in. na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy środowiskowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez koordynację różnych form opieki i pomocy w celu:

  • zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej pomocy specjalistycznej, innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym),
  • zapewnienia wsparcia rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi podniesienia świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych i profilaktyki zaburzeń.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Projekt jest realizowany od 02.05.2016 r. do 30.11.2017 r.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 106 250,00 zł, co stanowi równocześnie całkowitą wartość projektu.

gdanski_model_deinstytucjonalizacji - logotypy unijne