Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2013] Gdański Model Ekonomii Społecznej (GMES)

Gdański Model Ekonomii Społecznej (GMES) realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz włoską organizacją pozarządową Fio.PSD.

Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej (ES) w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem wspierającej roli administracji samorządowej oraz roli organizacji pozarządowych, jako realizatorów przedsięwzięć ES.

Grupy docelowe projektu to:

  • Użytkownicy produktu – przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji pozarządowych zajmujących się ekonomią społeczną,
  • Odbiorcy produktu – osoby narażone na dyskryminację, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich zakładał wypracowanie GMES przez 21 ekspertów reprezentujących sektor pozarządowy oraz administrację publiczną – (8 miesięcy). Drugi etap (22 miesiące) będzie polegał na testowaniu modelu poprzez wprowadzenie rekomendowanych przez GMES zmian prawa lokalnego i zainicjowanie powstania i funkcjonowania 2 podmiotów ekonomii społecznej w Gdańsku, które w ramach swojego bieżącego funkcjonowania rozwoju działalności będą miały za zadanie:

  • analizę skuteczności proponowanych w GMES rozwiązań,
  • wdrożenie najlepszych rozwiązań do praktyki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz administracji publicznej.

Gdański Model Ekonomii Społecznej realizowany jest jako projekt innowacyjny testujący od 01.03.2011 r. do 31.08.2013 r. w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu wynosi 1 835 076,40 zł.

Loga Kapitał Ludzki i UE Europejski Fundusz Społeczny