Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2013] Sukces Gdańskiej Rodziny

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wpisuje się w działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Projektodawcą i beneficjentem systemowym jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie do 2013 standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku bierze udział w Pilotażowym wdrażaniu standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, które zostały wypracowane w projekcie w Zadaniu Nr 2: „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest realizatorem pilotażowego wdrażania:

  • Standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi,
  • Standardu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi w oparciu o Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu.

Celem Projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny” jest przetestowanie nowych rozwiązań merytoryczno-organizacyjnych związanych ze świadczeniem pracy socjalnej, przyznawaniem i realizacją świadczeń z pomocy społecznej oraz usługą poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi.

Praca socjalna o określonym standardzie, realizowana w czasie trwania projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny”, skierowana jest do 80 rodzin z dziećmi objętych wsparciem MOPR, spośród których ok. 20 będzie mogło skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego świadczonego zgodnie z testowanym standardem. Realizację poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi zgodnie z testowanym Standardem, MOPR powierzył wyłonionej w drodze konkursu organizacji pozarządowej – Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”.

Innowacyjnym elementem pilotażowego projektu jest oddzielenie usługi pracy socjalnej od postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej.

Z rodzinami pracuje zespół pracowników socjalnych oraz kadra zarządzająca z koordynatorem pełniącym funkcję administracyjną.  Pięciu pracowników socjalnych, pracuje bezpośrednio z rodzinami. Ich działania wspierają miedzy innymi konsultanci pomocy społecznej: prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, koordynator usług pomocy społecznej oraz superwizor pracy socjalnej. Zatrudniony w zespole pracownik ds. świadczeń realizuje zadania w zakresie postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej.

Rodzinom przez okres realizacji projektu jest udzielane kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa rodzinnego umożliwiające rozwiązywanie problemów, zaspokojenie potrzeb w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawę stosunków wewnątrzrodzinnych, zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i bezpieczeństwa socjalnego.

Efektem pilotażowego wdrażania testowanych Standardów będzie analiza i ocena nowatorskich rozwiązań w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzin z dziećmi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Czas trwania projektu: lipiec 2012 – listopad 2013
Wartość projektu wynosi: 999 990,00 zł.

Loga Kapitał Ludzki i UE Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.