Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

[2018] Zadłużeni w obligacjach

obligacje społeczne

Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS.

Naszym celem jest wypracowanie modelu zastosowania mechanizmu obligacji społecznych, w oparciu o rozwiązanie problemu zadłużeń czynszowych mieszkańców zarówno w zasobach komunalnych, jak i poza komunalnych Miasta Gdańska. W ramach działań zależy nam na nawiązaniu jak najszerszej siatki współpracy w celu wykorzystania i skumulowania wiedzy eksperckiej z różnych sektorów, na rzecz wypracowania innowacyjnych narzędzi rozwiązywania problemów społecznych.
Kompleksowy model wykorzystania obligacji społecznych, w oparciu o problem zmniejszenia zadłużeń czynszowych, będzie opracowany i przygotowany do testowania przez 9 miesięcy m.in. w trakcie cyklicznych spotkań interdyscyplinarnej grupy ekspertów zaproszonych przez MOPR w Gdańsku, do współpracy. W pierwszej fazie projektu zaplanowano przeprowadzenie badań społecznych, w celu pogłębienia wiedzy na temat sytuacji osób zadłużonych. Punktem wyjścia do prac zespołu będzie raport z badania ankietowego, dotyczącego potrzeb i oczekiwań osób zadłużonych z zasobu gminnego i prywatnego. Praca ekspertów będzie odbywała się w trzech grupach problemowych:

  • ds. problemu społecznego zadłużeń czynszowych – opracowanie narzędzi i metod wsparcia osób zadłużonych,
  • ds. relacji i pozyskiwania inwestorów – opracowanie narzędzi zachęty prywatnych inwestorów, do wejścia w mechanizm obligacji społecznych,
  • ds. finansów i wyceny usług społecznych – opracowanie możliwości przepływów finansów między zarządcą obligacji a pośrednikiem i inwestorem.

Przewiduje się także szersze konsultacje modelu, m.in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną, oraz potencjalnymi inwestorami – zanim jego wstępna wersja zostanie poddana ocenie ekspertów z ramienia Ministerstwa Rozwoju.
Partnerzy projektu „Zadłużeni w obligacjach”, wybrani na podstawie otwartego naboru, będą odpowiedzialni za wdrożenie opracowanego modelu na terenie Miasta Gdańska, w ramach konkursu II etapu, a także za utrzymanie rezultatów po zakończeniu projektu.

Projekt jest realizowany od 15.05.2017 roku do 30.04.2018 roku.
Telefon kontaktowy: 58 347 82 90

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 397 503,07 zł
Całkowita wartość projektu – 421 575,00 zł