Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia. Regulamin opracowuje kierownik.

Formy placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:

 • opiekuńczej: zapewniającej opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań,
 • specjalistycznej: zapewniającej socjoterapię, terapię, korekcję, kompensację, logopedię; realizującej indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapię,
 • podwórkowej: realizującej animację i socjoterapię.

W jednej placówce można łączyć w/w formy.

Kadra placówek wsparcia dziennego

Kadrę placówki wsparcia dziennego mogą stanowić osoby o następujących kwalifikacjach:

 1. kierownik:
  • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej),
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 2. wychowawca:
  • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej),
  • wykształcenie co najmniej średnie i minimum 3-letni staż pracy z rodziną lub dziećmi,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 3. pedagog:
  • magister pedagogiki,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 4. psycholog:
  • prawo wykonywania zawodu psychologa,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 5. prowadzący terapię:
  • udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 6. opiekun dziecięcy:
  • zawód opiekuna dziecięcego, pielęgniarka, studia pedagogiczne,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 7. osoby zatrudnione niebędące żadną z w/w osób oraz wolontariusze:
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

Podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone przez:

 • gminę,
 • podmiot, któremu gmina zleciła zadanie,
 • podmiot, który uzyskał zezwolenie.

Jeśli gmina nie zleciła podmiotowi prowadzenia placówki wsparcia dziennego podstawą do działalności placówki jest zezwolenie.

Warunkiem ubiegania się o dotacje udzielane z budżetu gminy jest:

 • dołączenie do oferty uzyskanego zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub
 • dołączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia.

Wykaz gdańskich placówek wsparcia dziennego, które uzyskały dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ 2017 R.
Lp. Nazwa podmiotu realizującego Miejsce realizacji Dane kontaktowe
1 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Świetlica Świetliki
ul. Grunwaldzka 137
80-246 Gdańsk
Grażyna Walowska – Prezes
tel. 795 483 339
email: stowarzyszenie.pdw@wp.pl
Sylwia Drażba – p.o. Kierownik
tel. 884 780 629
email: mgrsylviia@gmail.com
2 Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica „Grodzisko” Świetlica Grodzisko
ul. Kartuska 74
80-104 Gdańsk
ElżbietaLeśniewska – Kierownik
tel. 509-781-376
email: chsch.gdansk@wp.pl
email: grodzisko@chsch.pl
3 Młodzieżowy Klub Środowiskowy i Katolickie Ognisko Wychowawcze Świetlica Promyk Nadziei
ul. Piecewska 9
80-288 Gdańsk
Edyta Klik – Dąbrowska – Kierownik
tel. 505-085-888
email: biuro@promyknadziei.pl
tel. 58 347 69 97
4 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko
Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik”
Świetlica Glanik
ul. Waryńskiego 45
80-433 Gdańsk
Kamila Banach – Kierownik
tel. 500-346-680
email: kamila.banach@mrowisko.org.pl
5 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko
Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – Centrum Reduta
Świetlica Centrum Reduta
Reduta Wyskok 9
80-741 Gdańsk
Inga Krupska – Kierownik
tel. 500-476-818
email: inga.krupska@mrowisko.org.pl
tel. do palcówki 509-171-00
(w godzinach pracy placówki)
email: maja.suryn@mrowisko.org.pl
6 Stowarzyszenie Dom Rodzinny „Nasze Dzieci” Świetlica Nasze Dzieci
ul. Dragana 9
80-807 Gdańsk
Lidia Lubieniecka – Kierownik
tel. 501-032-421
email: naszedzieci@naszedzieci.org
7 Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza – Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań” Świetlica Przystań
ul. Pułaskiego 2
80-520 Gdańsk
Joanna Matusiak – Kierownik
tel. 508-306-908
email: przystan.gdansk@o2.pl
8 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – Świetlica w Gościnnej Przystani Świetlica w Gościnnej Przystani
ul. Gościna 14
80-855 Gdańsk
Karolina Wróblewska – Kierownik
tel. 519-459-059
email: k.wroblewska@gfis.pl
9 Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Świetlica Dobra Świetlica Dobra
ul. Dobra 8
80-746 Gdańsk
Angelika Umińska – Kierownik
tel. 694-485-571
email: auminska@caritas.pl
email: dobraswietlica@caritas.pl
10 Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Świetlica Słoneczne Wzgórze Świetlica Słoneczne Wzgórze
ul. Trakt Świętego Wojciecha 440
80-007 Gdańsk
Sylwia Trzoska Zimny – Kierownik
tel. 664-724-015
email: wzgorze@caritas.pl
11 Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży im. bł. Pawła Jerzego Frassatiego
Świetlica Frassatiego
ul. Jesionowa 6
80-261 Gdańsk
Patrycja Skrzyńska – Kierownik
tel. 668-448-342
email: jesionowa@caritas.pl
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ 2017 R.
Lp. Nazwa podmiotu realizującego Miejsce realizacji Dane kontaktowe
1 Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
Anna Ożóg– Kierownik
tel. 530-329-890
email: aniaozog@o2.pl
2 Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” – Ognisko Wychowawcze Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” – Ognisko Wychowawcze
ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk
Marzena Łada – Prezes Fundacji
tel. 794-438-794

Kierownik Świetlicy – Monika Strzelecka
email: fundacja.ognisko@wp.pl
Sekretariat Ogniska
tel. 58 305 18 99; 515-142-533

3 Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Świetlica pod Kasztanem Świetlica Pod Kasztanem
ul.Brzegi 45
80-045 Gdańsk
Aleksandra Szuma – Ganczarek – Kierownik
tel. 602-638-762
email: kasztanki@caritas.pl
4 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – Świetlica w Gościnnej Przystani Świetlica w Gościnnej Przystani
ul. Gościna 14
80-855 Gdańsk
Karolina Wróblewska – Kierownik
tel. 519-459-059
email: k.wroblewska@gfis.pl