Placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Organizację funkcjonowania placówki wsparcia dziennego określa regulamin zawierający w szczególności: zadania, organizację działań, rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia. Regulamin opracowuje kierownik.

Formy placówek wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w formie:

 • opiekuńczej: zapewniającej opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań,
 • specjalistycznej: zapewniającej socjoterapię, terapię, korekcję, kompensację, logopedię; realizującej indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapię,
 • podwórkowej: realizującej animację i socjoterapię.

W jednej placówce można łączyć w/w formy.

Kadra placówek wsparcia dziennego

Kadrę placówki wsparcia dziennego mogą stanowić osoby o następujących kwalifikacjach:

 1. kierownik:
  • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej),
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 2. wychowawca:
  • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej),
  • wykształcenie co najmniej średnie i minimum 3-letni staż pracy z rodziną lub dziećmi,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 3. pedagog:
  • magister pedagogiki,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 4. psycholog:
  • prawo wykonywania zawodu psychologa,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 5. prowadzący terapię:
  • udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 6. opiekun dziecięcy:
  • zawód opiekuna dziecięcego, pielęgniarka, studia pedagogiczne,
  • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa;
 7. osoby zatrudnione niebędące żadną z w/w osób oraz wolontariusze:
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

Podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego

Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone przez:

 • gminę,
 • podmiot, któremu gmina zleciła zadanie,
 • podmiot, który uzyskał zezwolenie.

Jeśli gmina nie zleciła podmiotowi prowadzenia placówki wsparcia dziennego podstawą do działalności placówki jest zezwolenie.

Warunkiem ubiegania się o dotacje udzielane z budżetu gminy jest:

 • dołączenie do oferty uzyskanego zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub
 • dołączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia.

Wykaz gdańskich placówek wsparcia dziennego, które uzyskały dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ 2018 R.

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”

Świetlica Świetliki
ul. Grunwaldzka 137
80-245 Gdańsk

Sylwia Drażba – Prezes/ Kierownik
tel. 884 780 629
email: stowarzyszenie.pdw@wp.pl
email: mgrsylviia@gmail.com

2

 

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Świetlica Grodzisko
ul. Kartuska 74
80-104 Gdańsk

ElżbietaLeśniewska – Kierownik
tel. 509-781-376
email: chsch.gdansk@wp.pl
email: grodzisko@chsch.pl

3

Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” 

Świetlica
Promyk Nadziei
ul. Piecewska 9
80-288 Gdańsk

Edyta Dąbrowska – Prezes/ Kierownik
tel. 505-085-888

tel. 58 347 69 97
email: biuro@promyknadziei.pl

4.

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica
Centrum Reduta
ul. Reduta Wyskok 9
80-741 Gdańsk

Inga Krupska – Kierownik
tel. 500-476-818
email: inga.krupska@mrowisko.org.pl

5

Stowarzyszenie Dom Rodzinny „Nasze Dzieci”

Świetlica
Nasze Dzieci
ul. Dragana 9
80-807 Gdańsk

Lidia Lubieniecka – Kierownik
tel. 501-032-421
email: naszedzieci@naszedzieci.org

6

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza 

Świetlica Wsparcia Dziennego „Przystań”
ul. Pułaskiego 2
80-520 Gdańsk

Joanna Matusiak – Kierownik
tel. 537-950-556
email: przystan.gdansk@o2.pl

7

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Dobra
ul. Dobra 8
80-746 Gdańsk

Angelika Umińska – Kierownik
tel. 694-485-571
email: auminska@caritas.pl

8

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica
Słoneczne Wzgórze
ul. Trakt Świętego  Wojciecha 440
80-007 Gdańsk

Sylwia Trzoska Zimny – Kierownik
tel. 664-724-015
email: wzgorze@caritas.pl

9

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica Frassatiego
ul. Jesionowa 6
80-261 Gdańsk

Patrycja Skrzyńska – Kierownik
tel. 668-448-342
email: jesionowa@caritas.pl

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ 2018 R.

Lp.

Nazwa podmiotu realizującego

Miejsce realizacji

Dane kontaktowe

1

Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Ognisko Wychowawcze

Nowy Port
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk

Anna Ożóg– Kierownik
tel. 501-096-415
email:stowarzyszenienowyport@interia.pl

2

Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”

Ognisko Wychowawcze –  „Ogniska Nadziei”
ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk

 

Marzena Łada – Prezes
tel. 794-438-794
email: fundacja.ognisko@wp.pl

3

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – Organizacja Pożytku Publicznego

Świetlica
„Pod Kasztanem”
ul.Brzegi 45
80-045 Gdańsk

Aleksandra Szuma – Ganczarek – Kierownik
tel. 602-638-762
email: kasztanki@caritas.pl

4

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Świetlica w Gościnnej Przystani
ul. Gościna 14
80-032 Gdańsk

Marta Chylińska – Kierownik
tel. 661-999-955
email: m.chylinska@gfis.pl

5

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Świetlica Glanik
ul. Waryńskiego 45
80-433 Gdańsk

Aleksandra Drygas – Kierownik
tel. 500-346-680
email: aleksandra.drygas@mrowisko.org.pl