Przeciwdziałanie przemocy

Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie!

Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Powoduje skutki w wielu aspektach życia – rozpadają się więzi społeczne, pojawia coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami.

Przemoc występuje w różnych formach, m. in. psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej. Ta ostatnia jest szczególnie trudna do wykrycia, z uwagi na częstą zależność ofiary wobec sprawcy.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat udało się stworzyć w Gdańsku skuteczny system współpracy służb miejskich, m. in.: policyjnych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i oświaty oraz powołać Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy. W jego ramach powoływane są grupy robocze, które pracują najbliżej mieszkańca na rzecz rozwiązania problemu. We współpracy z rodziną udaje się uruchomić wiele działań pomocowych, skierowanych do każdego potrzebującego jej członka. Gdy to niemożliwe, ingerują sąd czy prokuratura. Zaangażowanie służb powoduje, że ofiary przemocy częściej zgłaszają swoje problemy.

Reagujmy na przemoc!
Każda osoba, która jej doznaje lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, m. in. dzwoniąc pod numer telefonu: 58-342-31-79, jak również policji, pedagogom szkolnym, czy pracownikom ochrony zdrowia.

Co Gdańsk wypracował przez lata na rzecz ochrony osób doznających przemocy

Działając strategicznie….

  1. Od 2010 r. działa powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele zaangażowani na co dzień w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z różnych instytucji i organizacji w mieście.
  2. Opracowany jest Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 zakładający cele, działania i zadania postawione do realizacji, zmierzające do ograniczenia negatywnego zjawiska w rodzinie.
  3. Wdrażana jest Procedura Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka dla wszystkich służb mających styczność z dziećmi; placówki miejskie opracowały wewnętrzne „polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem”, które zawierają przede wszystkim sposoby wczesnego reagowania na niepokojące zachowania dziecka i jego ew. krzywdzenie oraz ścisłą współpracę służb w zakresie pomocy dzieciom.

Blisko mieszkańców….

  1. W każdym Centrum Pracy Socjalnej MOPR działają koordynatorzy grup roboczych, zajmujących się bezpośrednio pracą z rodziną doznającą przemocy, udzielając wsparcia i organizując pomoc interdyscyplinarną tym osobom.
  2. Działa „telefon interwencyjny pracownika socjalnego po godzinach pracy ośrodka i w dni wolne od pracy”, dostępny do współpracy ze służbami miejskimi, w szczególności: policji, pogotowia ratunkowego, szkół, przedszkoli, dyżurnego zarządzania kryzysowego, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, do reagowania również w sytuacji przemocy w rodzinie.
  3. Działa całodobowo gdański CIK, udzielając schronienia i wsparcia psychologicznego w sytuacjach przemocy w rodzinie osobom jej doznającym.
  4. Działa całorocznie Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w celu podjęcia pracy nad sobą, zmiany i zastąpienia zachowań agresywnych.
  5. Gdańskie placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty miejskie opracowują corocznie projekty profilaktyczne dedykowane dzieciom, młodzieży i rodzicom mając na celu m.in. uświadamianie czym jest przemoc, jak prawidłowo reagować na niepożądane zachowania, gdzie szukać skutecznego wsparcia.