Przeciwdziałanie przemocy

Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie!

Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Powoduje skutki w wielu aspektach życia – rozpadają się więzi społeczne, pojawia coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami.

Przemoc występuje w różnych formach, m. in. psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej. Ta ostatnia jest szczególnie trudna do wykrycia, z uwagi na częstą zależność ofiary wobec sprawcy.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat udało się stworzyć w Gdańsku skuteczny system współpracy służb miejskich, m.in.: policyjnych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i oświaty oraz powołać Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy. W jego ramach powoływane są grupy robocze, które pracują najbliżej mieszkańca na rzecz rozwiązania problemu. We współpracy z rodziną udaje się uruchomić wiele działań pomocowych, skierowanych do każdego potrzebującego jej członka. Gdy to nie jest możliwe, ingerują sąd czy prokuratura. Zaangażowanie służb powoduje, że ofiary przemocy częściej zgłaszają swoje problemy.

Reagujmy na przemoc!
Każda osoba, która jej doznaje lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, m.in. dzwoniąc pod numer telefonu: 58 342 31 79. Można zasygnalizować problem również policji, pedagogom szkolnym czy pracownikom ochrony zdrowia.

Co Gdańsk wypracował przez lata na rzecz ochrony osób doznających przemocy

Działając strategicznie…

 1. Od 2010 r. działa powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele zaangażowani na co dzień w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, z różnych instytucji i organizacji w mieście.
 2. Opracowany jest Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 zakładający cele, działania i zadania postawione do realizacji, zmierzające do ograniczenia negatywnego zjawiska.
 3. Wdrażana jest Procedura Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka dla wszystkich służb mających styczność z dziećmi; placówki miejskie opracowały wewnętrzne „polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem”, które zawierają przede wszystkim sposoby wczesnego reagowania na niepokojące zachowania dziecka i jego ew. krzywdzenie oraz ścisłą współpracę służb w zakresie pomocy dzieciom.

Blisko mieszkańców…

 • W każdym Centrum Pracy Socjalnej MOPR działają koordynatorzy grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku, prowadzący procedury „Niebieskiej Karty” i  zajmujący się pracą z rodziną doznającą przemocy. Udzielają wsparcia i organizują pomoc interdyscyplinarną osobom uwikłanym w przemoc (rejonizacja wg miejsca zamieszkania).
 • Działa „telefon interwencyjny pracownika socjalnego” (numer telefonu do reagowania w różnych sytuacjach kryzysowych w mieście) po godzinach pracy MOPR i w dni wolne od pracy, a  dostępny do współpracy ze służbami miejskimi, w szczególności: z policją, pogotowiem ratunkowym, placówkami oświatowymi, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.
 • Działa całodobowo gdański Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jednostka w strukturach MOPR, udzielająca wsparcia psychologicznego i doraźnego  schronienia w różnych  sytuacjach kryzysowych dotykających mieszkańców.

Gdańsk, pl. Gustkowicza 13 tel.: 58 511 01 21 oraz 58 511 01 22

 • Uruchomione zostało Centrum Pomocy Dzieciom – to kompleksowa pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Placówka zapewnia specjalistyczne wsparcie m.in. w formie pomocy psychologiczno-terapeutycznej, medycznej, prawnej, przyjazne warunki przesłuchania dziecka oraz pomoc grupową dla dzieci i rodziców.

Gdańsk, ul. Uphagena  18, tel.: 515 235 714, e-mail: cpdgdansk@fdds.pl czynne od pon. do piątku w godz. od 8.00 do 20.00

 • Działa projekt „Poradnictwo kierowane do rodzin w zakresie kontroli zachowań – czyli im wcześniej tym lepiej”. Jest adresowany do osób borykających się z problemem zachowań agresywnych lub konfliktowych. Ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, m.in. zmianę zachowań beneficjentów na te pożądane i konstruktywne.
 • Działa całorocznie „Program Korekcyjno–Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Ma sprawić, by osoby z tym problemem podjęły pracę nad sobą, zastąpiły zachowania agresywne pożądanymi.

Gdańsk ul. Srebrniki  9 (przy Pogotowiu Socjalnym), tel. 500 261 486

 • Działa „Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”, zapewniający wsparcie terapeutyczne przy zastosowaniu innowacyjnej formuły pracy wyjazdowej. To wsparcie dla 14 gdańszczan. W ramach realizacji uczestnicy pracują nad swoimi charakterami, zachowaniami i wrażliwością, by wyeliminować agresję.
 • Gdańskie placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty miejskie opracowują corocznie projekty profilaktyczne dedykowane dzieciom, młodzieży i rodzicom, mając na celu m.in. uświadamianie czym jest przemoc, jak prawidłowo reagować na niepożądane zachowania, gdzie szukać skutecznego wsparcia.