Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Usamodzielniani wychowankowie

Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 1 stycznia 2012 r. obowiązują poniższe zasady pomocy przysługującej osobom usamodzielnianym. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1) przyznaje się pomoc na:
a) kontynuowanie nauki,

b) usamodzielnienie,
c) zagospodarowanie;

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,

b) zatrudnienia;

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

W Gdańsku wychowankom udziela się pomocy w wysokości 450 złotych, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, na zasadach dofinansowania kosztów wynajęcia lokalu na wolnym rynku. Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywa w pieczy zastępczej przez okres, co najmniej:

 1. 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 2. 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Uwaga! Pomoc  na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie  jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza  kwoty 1 200 zł. W przypadku, gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

Zasady przyznawania świadczeń

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
 2. posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia określającego w szczególności:
 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Osoba usamodzielniana, co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Następnie program zatwierdzany jest przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie – powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
 • opracowanie, wspólnie z osobą usamodzielnianą, indywidualnego programu działania,
 • ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz pracownikami Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR,
 • opiniowanie zasadności wniosków o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zagospodarowanie i na kontynuowanie nauki.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie zainteresowana/y składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz na udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu  na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Pomoc na kontynuowanie edukacji przysługuje osobie usamodzielnianej, jeżeli dalej się uczy:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy, w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki, wynosi nie mniej niż 566 zł. W Gdańsku pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 660 zł. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, dla których powiatem właściwym do przyznania tego wsparcia jest Miasto Gdańsk. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Osoba usamodzielniana  otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki  jest obowiązana przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie edukacji.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 921 zł, jeżeli przebywa w pieczy zastępczej przez co najmniej 3 lata;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
 1. nie mniej niż 7 839 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej powyżej 3 lat,
 2. nie mniej niż 3 921 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 3. nie mniej niż 1 961 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż rok.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona jednorazowo lub w ratach, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnienia 26 roku życia. Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 3 563 zł. W Gdańsku pomoc na zagospodarowanie wynosi 4 941 zł i przysługuje usamodzielnianym wychowankom, którzy osiedlili się na terenie Gdańska. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji.

Model wychowanków pieczy – schemat postępowania